Info Kuizi Fizika pjesa e katërt

Kuizi Fizika pjesa e katërt game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e katërt is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa ekatert, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Njësia më e vogël e faradit, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, Madhësia konstante, ngarkesa elektrike, përcjellësi, potenciali, fushë vizive, kapacitet elektrik, kapacitet statik, potencial elektrik, Kondensatorët e rrafshët, bllok-kondensatorë, statik-kondensator, fletëza izoluese, kondensatorë i rregulltë, kondensatori, gota e Lajdenit, shishja e Lajdenit, shufra e Lajdenit, cilindri i Lajdenit, Qarqet elektrike, Materialet që e përçojnë dobët apo fare, përçues, izolatorë, kondensator, potenciale, trupat në natyrë, atomet, Elektriciteti negativ, Elektriciteti pozitiv, Elektriciteti neutral, qelqi, goma, ari, polivinili, argjendi, bakri, përcjellës të thjeshtë, izolant të thjeshtë, gjysmëpërcjellës, përcjellës dhe izolant i ndërlikuar, The smallest unit of ROHRWERK, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, constant size, electric charge, conductor, potential, visual field, electric capacity, static capacity, electric potential, capacitors flat, block-capacitors, static-capacitor, insulation sheet, the regular capacitors, condenser, Lajdenit cups, bottle Lajdenit, Lajdenit rod, cylinder Lajdenit, electrical circuits, materials that convey weak or no, conductors, insulators, capacitor, potential outdoor bodies, atoms, negative electricity, electricity positive, neutral electricity, glass, rubber, gold, polyvinyl, silver, copper, simple tracking, simple insulator, semiconductor, conductor and insulator complex,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Cannon

Friv Cannon

Casual game where you need to gain score. With each killing enemy game is getting harder. Use your mouse to play this game.

Friv Desert Rage

Friv Desert Rage

Desert Rage is an extreme bike adventure game. You will win only if you survive unpredictable paths with harsh environments of desert. Ride your bike on desert and mountain terrain with lots of adventurous paths. Use your keyboard to play this game.

Friv Super Fancy Cupcake

Friv Super Fancy Cupcake

Girls always love yummy cupcakes. Do you want to make desserts look fancy for yourself? Well, you could bake a tasty cupcake with fruits and frosting that is all yours and ready! So easy, you can design your own personal wonder cupcakes now. Use your mouse to play this game.

Friv EuroJackpot Number Generator

Friv EuroJackpot Number Generator

If you can't decide what numbers to play you can use this app. It randomly generates five numbers between 1 and 50, and two numbers between 1 an 10.

Friv 3D Extreme Rescue

Friv 3D Extreme Rescue

Race with an ambulance in 3D Extreme Rescue. Compete on various tracks against the other racers. A thrilling 3D racing challenge with an ambulance that has got a special nitro power boost. Use your keyboard to play this game.

Friv Pokemon Trail

Friv Pokemon Trail

Ride with Ash on a Motorbike over objects while trying to stay balanced. Use your keyboard to play this game.

Friv 3D Wheelchair Race

Friv 3D Wheelchair Race

Race with old granny in a wheelchair, a funny 3D Racing game. Set the fastest laptime and collect the power boost for extra speed. Wheelchair racing was never this fun, try it now. Use arrow keys to drive. Use your keyboard to play this game.

Friv Pix City

Friv Pix City

Explore Pix City, fight the bad guys and try not to get caught up in corruption and crime! Live your life in this little city, earn money, make friends and enemies.. get rich or die trying.. it is all up to you! Use your mouse and keyboard to play this game.