Info Kuizi Fizika pjesa e tretë

Kuizi Fizika pjesa e tretë game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e tretë is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, trupat e elektrizuar, rryma, fusha fizike, fusha statike, fusha, Forca e fushës fizike, intensiteti, drejtimi, krahun, Vijat e forcës së fushës, fusha elektrostatike, fusha shtjellore, fusha joshtjellore, fusha të mbyllura, Njësia e intensitetit të fushës elektrostatike, njutoni, njuton për kulon, kuloni, celsius për kelvin, Puna e forcës elektrike, tensioni, potenciali, frekuenca, sipërfaqe baraspotenciale, sipërfaqe kundërpotenciale, sipërfaqe potenciale, sipërfaqe të njëjta por me fusha të ndryshme, materialet, gjendjet agregate, ngarkesat elektrike, dipole elektrike, thjesht dipol, përcjellës, refuzues, Njësia për matjen e potencialit, kuloni, xhauli, kaloria, volti, Njësia e kapacitetit elektrik, sistemi ndërkombëtar j njësive, xhauli, faradi, volti, kulon, Quizzes from Physics, Physics Quiz, Quizzes different from physics, physics quiz part one, quizzes Classifieds, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online Matura tests, tests semimatures, semimatura English tests, tests of various Classifieds, electrified bodies, electricity, physical fields, static fields, field, field of physical force, intensity, direction, arm, field force lines, electrostatic fields, shtjellore areas, joshtjellore areas, closed areas, Unit intensity electrostatic field, newton, newton for KULON, kuloni, Celsius to kelvin, electric work force, tension, potential, frequency, area baraspotenciale, kundërpotenciale surface, the surface potential, the same area but with different fields, materials, aggregate balances, electrical loads, electric dipole, dipole simply, tracking, rejection, potential measurement unit, kuloni, xhauli, calorie, and Volt, the electric capacity unit system j international units, xhauli, ROHRWERK, Volt, KULON,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv The Lost Sword

Friv The Lost Sword

Find a legendary sword lost in a far land infested of mythologic creatures. Collect the magical marbles to pass through each area. Use your keyboard to play this game.

Friv Desktop Racing 2

Friv Desktop Racing 2

Desktop Racing is back, for the second time! Use your imagination and play with the toy car around many ordinary places! Desktop Racing 2 offers more cars, more upgrades and much more crazy stunts. Use your mouse to play this game.

Friv Kuizi Fizika pjesa e shtatë

Friv Kuizi Fizika pjesa e shtatë

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e shtatë e këtij kuizi.rnrnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës.rnrnKuize nga Fizika,...

Friv Tom Visit Coins Kingdom

Friv Tom Visit Coins Kingdom

Welcome to coins kingdom and help Tom collect all coins and get the key to the next stage. Use your keyboard to play this game.

Friv Snow Princess

Friv Snow Princess

The snow princess lives in a beautiful castle with her beloved prince. Tonight they are giving a party for all the people of the kingdom. She wants to look good for this special evening. Dress up this princess as beautiful as you can! Use your mouse to play this game.

Friv Star Interview Dressup

Friv Star Interview Dressup

Julianne has become a star overnight much to everyone Use your mouse to play this game.

Friv Pajamas Party

Friv Pajamas Party

Help Tiffany to choose a nice and chic pajamas. Her trendy wardrobe has so many pajamas but she really needs your judgement before to go at the party. You can even change her hairstyle if you think it doesn't fit with the rest. Use your mouse to play this game.

Friv Alice's Wonderful Days

Friv Alice's Wonderful Days

Noble young princess Alice is living a happy life. She loves playing with her cute toys. Look at her room, there are so many pretty toys. Choose the coolest one for princess to take photos with. Help her dress up. Use your mouse to play this game.