Info Kuizi Fizika pjesa e tretë

Kuizi Fizika pjesa e tretë game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e tretë is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, trupat e elektrizuar, rryma, fusha fizike, fusha statike, fusha, Forca e fushës fizike, intensiteti, drejtimi, krahun, Vijat e forcës së fushës, fusha elektrostatike, fusha shtjellore, fusha joshtjellore, fusha të mbyllura, Njësia e intensitetit të fushës elektrostatike, njutoni, njuton për kulon, kuloni, celsius për kelvin, Puna e forcës elektrike, tensioni, potenciali, frekuenca, sipërfaqe baraspotenciale, sipërfaqe kundërpotenciale, sipërfaqe potenciale, sipërfaqe të njëjta por me fusha të ndryshme, materialet, gjendjet agregate, ngarkesat elektrike, dipole elektrike, thjesht dipol, përcjellës, refuzues, Njësia për matjen e potencialit, kuloni, xhauli, kaloria, volti, Njësia e kapacitetit elektrik, sistemi ndërkombëtar j njësive, xhauli, faradi, volti, kulon, Quizzes from Physics, Physics Quiz, Quizzes different from physics, physics quiz part one, quizzes Classifieds, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online Matura tests, tests semimatures, semimatura English tests, tests of various Classifieds, electrified bodies, electricity, physical fields, static fields, field, field of physical force, intensity, direction, arm, field force lines, electrostatic fields, shtjellore areas, joshtjellore areas, closed areas, Unit intensity electrostatic field, newton, newton for KULON, kuloni, Celsius to kelvin, electric work force, tension, potential, frequency, area baraspotenciale, kundërpotenciale surface, the surface potential, the same area but with different fields, materials, aggregate balances, electrical loads, electric dipole, dipole simply, tracking, rejection, potential measurement unit, kuloni, xhauli, calorie, and Volt, the electric capacity unit system j international units, xhauli, ROHRWERK, Volt, KULON,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Monster Truck Race

Friv Monster Truck Race

Race against your opponents in this awesome monster truck race. Beat your opponent of each level to win the game. Use your mouse to play this game.

Friv Hidden Stars - Dream

Friv Hidden Stars - Dream

To complete the game you will need to find all the stars in the Dream.

Friv Trendy Pink Evening

Friv Trendy Pink Evening

Rosie is crazy about the color pink. She is preparing to walk down the street, which is draped in fading pink light from the setting sun. She needs guidance from an expert designer who can dress her in pinkish splendour that merges seamlessly with the pink halo on the street. Use your creativity ...

Friv The Towing Mission

Friv The Towing Mission

Tow cars that are blocking traffic! Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv Air Traffic Chief

Friv Air Traffic Chief

Organize the busy skies and guide the planes and helicopters to a safe landing in Air Traffic Chief. Keep your cool and don't let the numbers overwhelm you and most of all, do not crash. If you like to land a plane just draw a route for him and wait till it lands using your mouse. Do this for all...

Friv Trailer Racing 2

Friv Trailer Racing 2

Are you bored and you feel like playing something fun? Trailer Racing 2 is a very fun to play racing game. You can challenge your friends in a head to head truck racing game to see which one of us is the best truck driver. You can also test your skills against computer players. You need to have p...

Friv Beat The Summer By Staying Cool And Fashionable

Friv Beat The Summer By Staying Cool And Fashionable

Beating the summer by staying cool is one thing, but doing it staying cool and fashionable at the same time is something entirely different! This lady has asked for your help and honest personal opinion. She will need you to help her choose the right outfits for her vacation. The items you need a...

Friv Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e dytë

Friv Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e dytë

Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si quhen ne gjuhen angleze.Kuizi permban 10 pyetje me nga 4 opcione ku vetem njeri opcion eshte i sakte.Kjo eshte pjesa e dytë.rnrnrnZgjidhni pergjigjet e sakta rreth emrave te kafsheve ne gjuhen angl...