Info Kuizi Fizika pjesa e tretë

Kuizi Fizika pjesa e tretë game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e tretë is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, trupat e elektrizuar, rryma, fusha fizike, fusha statike, fusha, Forca e fushës fizike, intensiteti, drejtimi, krahun, Vijat e forcës së fushës, fusha elektrostatike, fusha shtjellore, fusha joshtjellore, fusha të mbyllura, Njësia e intensitetit të fushës elektrostatike, njutoni, njuton për kulon, kuloni, celsius për kelvin, Puna e forcës elektrike, tensioni, potenciali, frekuenca, sipërfaqe baraspotenciale, sipërfaqe kundërpotenciale, sipërfaqe potenciale, sipërfaqe të njëjta por me fusha të ndryshme, materialet, gjendjet agregate, ngarkesat elektrike, dipole elektrike, thjesht dipol, përcjellës, refuzues, Njësia për matjen e potencialit, kuloni, xhauli, kaloria, volti, Njësia e kapacitetit elektrik, sistemi ndërkombëtar j njësive, xhauli, faradi, volti, kulon, Quizzes from Physics, Physics Quiz, Quizzes different from physics, physics quiz part one, quizzes Classifieds, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online Matura tests, tests semimatures, semimatura English tests, tests of various Classifieds, electrified bodies, electricity, physical fields, static fields, field, field of physical force, intensity, direction, arm, field force lines, electrostatic fields, shtjellore areas, joshtjellore areas, closed areas, Unit intensity electrostatic field, newton, newton for KULON, kuloni, Celsius to kelvin, electric work force, tension, potential, frequency, area baraspotenciale, kundërpotenciale surface, the surface potential, the same area but with different fields, materials, aggregate balances, electrical loads, electric dipole, dipole simply, tracking, rejection, potential measurement unit, kuloni, xhauli, calorie, and Volt, the electric capacity unit system j international units, xhauli, ROHRWERK, Volt, KULON,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Taxi Race

Friv Taxi Race

Drive your taxi, avoid other cars and collect stars. Use your keyboard to play this game.

Friv Space Control

Friv Space Control

Space shooting game with lot of enemy ships and bosses, various weapons and power-ups. It is time for you to take control over the galaxy, and defeat the evil Tlingom empire! Use your mouse and keyboard to play this game.

Friv Egg Man

Friv Egg Man

In the place called Egg Kingdom there lived a very brave egg superman, who is the idol of all the people in the kingdom. The recent Evil Devil of Fruit sent many terrible fruit magic soldiers to Egg Kingdom and conducted a brutal aggression. So Egg Superman must fight against the devil of fruit f...

Friv Visual Kei Dress Up

Friv Visual Kei Dress Up

Nami is here in USA to showcase her native music genre Visual Kei. She wants to stand out and spread her traditional Japanese music genre as well as clothing style all over the world. She has been successful so far spreading Visual Kei through out the world and she in here to rock the floor today...

Friv Spongebob Bike Booster

Friv Spongebob Bike Booster

Welcome to Bikini Bottom where Spongebob lives! Your mission is to help Spongebob to the other side of Bikini Bottom and as fast as you can! Good luck!! Use your keyboard to play this game.

Friv Bunny Crazy Time

Friv Bunny Crazy Time

The girls have abundance of carrot so they decide to feed the starving rabbit. At the same time they decided to play a game with this starving rabbit. Help the rabbit hop to fill its empty stomach. The naughty girls randomly threw the carrots at the poor starving rabbit. Help the rabbit catch th...

Friv Presidential Car Rush

Friv Presidential Car Rush

You are the Presidents driver and you need to take him to the White House as soon as possible! Finish each level by passing the finish line before the time runs out. Use your arrow keys to drive the presidential car and the space bar to brake. You can also pick up power ups along the way that cou...

Friv Field Forces

Friv Field Forces

Training steps up several gears as you traverse the course and take on the instructors. Use your ammo sparingly and prove to the army that you're the best. Use your mouse and keyboard to play this game.