Info Kuizi Fizika pjesa e tretë

Kuizi Fizika pjesa e tretë game
Online Games July 21, 2015 Friv Kuizi Fizika pjesa e tretë is an online game, the game is about Other friv, with publication date on July 21, 2015 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi. rnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës. rnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi i molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika online, testet e matures, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, trupat e elektrizuar, rryma, fusha fizike, fusha statike, fusha, Forca e fushës fizike, intensiteti, drejtimi, krahun, Vijat e forcës së fushës, fusha elektrostatike, fusha shtjellore, fusha joshtjellore, fusha të mbyllura, Njësia e intensitetit të fushës elektrostatike, njutoni, njuton për kulon, kuloni, celsius për kelvin, Puna e forcës elektrike, tensioni, potenciali, frekuenca, sipërfaqe baraspotenciale, sipërfaqe kundërpotenciale, sipërfaqe potenciale, sipërfaqe të njëjta por me fusha të ndryshme, materialet, gjendjet agregate, ngarkesat elektrike, dipole elektrike, thjesht dipol, përcjellës, refuzues, Njësia për matjen e potencialit, kuloni, xhauli, kaloria, volti, Njësia e kapacitetit elektrik, sistemi ndërkombëtar j njësive, xhauli, faradi, volti, kulon, Quizzes from Physics, Physics Quiz, Quizzes different from physics, physics quiz part one, quizzes Classifieds, quizzes and games English, English quiz, quiz physics Classifieds, molecules, molecules approaching, degrees Celsius, the heat rate, Physics online Matura tests, tests semimatures, semimatura English tests, tests of various Classifieds, electrified bodies, electricity, physical fields, static fields, field, field of physical force, intensity, direction, arm, field force lines, electrostatic fields, shtjellore areas, joshtjellore areas, closed areas, Unit intensity electrostatic field, newton, newton for KULON, kuloni, Celsius to kelvin, electric work force, tension, potential, frequency, area baraspotenciale, kundërpotenciale surface, the surface potential, the same area but with different fields, materials, aggregate balances, electrical loads, electric dipole, dipole simply, tracking, rejection, potential measurement unit, kuloni, xhauli, calorie, and Volt, the electric capacity unit system j international units, xhauli, ROHRWERK, Volt, KULON,

Previous game

Next game

Rate this post
WhatsApp

Related Online Games

Friv Spongebob Racer

Friv Spongebob Racer

SpongeBob Racer is a great racing game. Help Spongebob to try his driving skill. Try this great game in Chamipons, Single, Shadow and Trial mode. Use your keyboard to play this game.

Friv Paris Fashion Show

Friv Paris Fashion Show

A top model is going to Paris to show all her clothes. She needs your help to have the best day of her life. Have fun. Use your mouse to play this game.

Friv F1 Parking

Friv F1 Parking

Drive a F1 and park it into marked parking area before the time runs out. Avoid damaging your formula to complete the job. Use your keyboard to play this game.

Friv Penguins Polar Banquet

Friv Penguins Polar Banquet

Hi friends, your goal is to help the Penguin who runs a Restaurant to make enough money to build a new classy Inn. Welcome the customers and have them seated to take the orders. Make sure to serve your customers quickly so to collect enough money. You must work hard and fast to please your custom...

Friv Driving Warrior

Friv Driving Warrior

Get stuck into the road rage action, destroy other cars and get to the checkpoints before the clock runs down Use your keyboard to play this game.

Friv Car Rescue

Friv Car Rescue

Rescue the man and get back to your place without getting hit by the obstacles. Use your keyboard to play this game.

Friv Brazil Quiz Kuiz për Brazilin Kuiz nga Gjeografia

Friv Brazil Quiz Kuiz për Brazilin Kuiz nga Gjeografia

See how much you know about Brazil with this Brazil quiz from Rapitful.This quiz has 10 question.Click on the right answer on the following questions. See if you can get them all right the first time! brazil map quiz, brazil quiz questions, quiz brazil travel, brazilian you quiz, facts brazil, Br...

Friv Egg Saving

Friv Egg Saving

Go! Little bird! Find the lost eggs and collect the scattered stars! Use your mouse and keyboard to play this game.